Parkreglement

Geachte bezoeker,

Wij hopen dat u plezierige uren in ons park zult doorbrengen. Wij verzoeken u om met ons mee te werken om het verblijf van u en uw medegasten zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Dat betekent dat zowel u als wij een aantal spelregels in acht moeten nemen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Zodra men het terrein betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
 3. Onder ‘het terrein’ en ‘het bedrijf’ wordt in dit reglement tevens inbegrepen de speeltuin, de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen, de fietsenstalling en overige locaties op het terrein.
 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen ons bedrijf te waarborgen.

Artikel 2: Algemeen

 1. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager is verkregen.
 2. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager is verkregen.
 3. Gedurende het verblijf op het terrein dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen.
 4. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend op de aangegeven paden, wegen en/of pleinen te blijven.
 5. Het maken van foto’s en films is toegestaan, mits voor privédoeleinden.
 6. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij wij vooraf schriftelijk toestemming hebben verleend.
 7. Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
 8. Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, is het personeel bevoegd de geluidsdrager in beslag te nemen.

Artikel 3: De toegang

 1. Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico.
 2. Entree tot het terrein is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs via de daarvoor bestemde toegangspoorten en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het terrein.
 3. Nadrukken en verhandelen van waardepapieren, bijvoorbeeld entreebewijzen of kortingsbonnen, is verboden. Hier zal aangifte van worden gedaan. Indien waardepapieren worden doorverkocht zullen deze door ons ongeldig worden gemaakt.
 4. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen.
 5. Het entreebewijs en/of uw abonnement dient u tijdens uw verblijf op het terrein goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Dit kan betekenen dat hoofddeksels, zonnebril of andere gezichtbedekkende kleding tijdelijk afgedaan moeten worden. Hierbij wordt de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.
 6. Voor gedeelten van het terrein kan extra entreegeld worden gevraagd.
 7. Het toegangsbewijs is alleen geldig op de dag van afgifte of voor de periode die daarop staat aangegeven.
 8. Indien u in het bezit bent van een entreebewijs of abonnement, bestaat er onder geen enkel beding een geld terug regeling.
 9. Entreebewijzen en/of abonnementen blijven eigendom van ons bedrijf. Ze kunnen worden ingenomen, indien de bezitter zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit reglement.
 10. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het terrein uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 11. Wij behouden ons het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen.
 12. Wij zijn bevoegd (een) onderdeel van het terrein te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan onze bezoekers gehouden te zijn.
 13. Het is voor een ieder verboden zich buiten openingstijden op te houden op het terrein.
 14. In verband met de veiligheid van onze gasten behouden wij ons het recht voor om onze deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders.
 15. Honden zijn niet toegestaan in het park.

Artikel 4: Parkeren

 1. Op ons terrein gelden de algemene verkeersregels. Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, dienen de aanwijzingen van onze medewerkers opgevolgd te worden. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd uw auto op uw risico en op uw kosten van de parkeerplaats te verwijderen.
 2. U dient er zelf voor te zorgen dat uw auto goed is afgesloten en dat u geen kostbare goederen in uw auto laat liggen.
 3. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.
 4. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade.

Artikel 5: Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal,  schade of overlast door insecten zoals bijv wespen, teken, processierupsen etc. Wij zijn slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de directie of onze medewerkers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Afval dient, in de op het terrein aanwezige afvalbakken c.q. containers gedeponeerd te worden of te worden meegenomen.
 3. Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers.
 4. Het is voor onze medewerkers toegestaan uw jassen/tas(sen) in te zien.
 5. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
 6. U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegenen die onder uw leiding het terrein bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door mensen die aan hun zijn toevertrouwd.
 7. Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 8. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Wij behouden ons het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 9. Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn dan wel handelen c.q. in het bezit zijn van verdovende middelen, of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden zonder dat zij aanspraak maken op vergoeding.
 10. Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen indien noodzakelijk met behulp van de politie van het terrein verwijderd worden.
 11. Ons terrein wordt zorgvuldig onderhouden. Indien u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers. Ook ingeval u zelf ongewild schade veroorzaakt, verzoeken wij u dit bij een van onze medewerkers te melden voordat u het terrein verlaat.
 12. U dient de brandweervoorschriften en -aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur te maken.
 13. Wij wijzen u erop dat er sprake kan zijn van cameratoezicht ter bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen.

Artikel 6: Gebruik van speeltoestellen / attracties en overige voorzieningen

 1. Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot uw beschikking. Daar waar dat vermeld is, dient u voor het gebruik te betalen.
 2. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door onze medewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden.
 3. Voor een aantal attracties kunnen beperkingen gelden voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Uit veiligheidsoverwegingen bent u verplicht om u aan deze voorschriften te houden. Mocht u de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn onze medewerkers gerechtigd u het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat u aanspraak kunt maken op vergoeding. Dit geldt ook als u probeert voor te dringen in de rij van de wachtenden.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.
 5. Het gebruik van attracties, voorzieningen en/of speeltoestellen geschiedt geheel voor eigen risico. Ook zwemmen en andere vormen van recreëren geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 7: Kleding

 1. Het dragen van badkleding is verboden, uitgezonderd bij badplaatsen en de directe omgeving hiervan.
 2. Het is verboden om met ontbloot bovenlichaam op het terrein te verblijven, uitgezonderd bij badplaatsen en directe omgeving hiervan.
 3. Voor wat betreft religieuze uitingen op kledinggebied, gelden de regels zoals die in de Nederlandse wet zijn vastgelegd. In het kader van veiligheid of hygiëne kunnen aanvullende beperkingen opgelegd worden.

Artikel 8: Overige

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.
 2. De ongeldigheid van enig beding in dit parkreglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.
 3. Het meenemen van (voet)ballen is verboden in het speelpark.
 4. Het is verboden om eigen alcoholische consumpties mee te nemen.

Aanvullingen op het parkreglement       

Sanitaire voorzieningen

 • Werkt u eraan mee de toiletten zo schoon mogelijk te houden? Wij controleren regelmatig de toiletten, mocht u toch niet tevreden zijn kunt u dit melden aan een van onze medewerkers.
 • Op toiletten mag niet gerookt worden.
 • Wij verzoeken u luiers en bandages in de daarvoor bestemde emmers deponeren.

Klachten

 • Hoewel wij onze uiterste best doen om uw bezoek aan ons park zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u toch klachten hebben. Meld deze zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Zwembad

 • De diepte van het zwembad varieert van 20 cm tot 45 cm.
 • Er wordt geen permanent toezicht op het zwembad uitgeoefend. In verband met veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten.
 • In het zwembad mag niet gedoken worden.

Tot slot

De bedrijfsleiding wenst u plezierige uren en veel genoegen toe. Wij hopen dat deze parkregels daartoe zullen bijdragen.

Bedrijfsleiding
Speelpark Klein Zwitserland